Exhibit Basics

  • Client: Smashfly
  • Show: HR Tech
  • City: Las Vegas, NV
  • Type: Island
  • Size: 20ft x 30ft
Smashfly1
Smashfly2